Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aserto Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Jana Wiktora 7, 36-100 Kolbuszowa
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie:
  przed złożeniem zamówień,
  później celem realizacji zamówień,
  na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania działań podjętych na Pani/Pana żądanie. W przypadku złożenia zamówienia dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, zgodnie z art. 74 par. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości (dziennik ustaw z 2018r. poz. 395),
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.”

This email was sent to you by Aserto Sp. z o.o. sp. k. with its registered office in 36-100 Kolbuszowa, Jana Wiktora 7 street, Poland. It's content and any attachments are confidential. The views and opinions expressed in this e-mail message are author's own and may not reflect the views and opinions of Aserto Sp. z o.o. sp. k., unless the author is authorized by Aserto Sp. z o.o. sp. k. to express such views or opinions on its behalf. Dissemination, copying, distribution or other activities of a similar nature are prohibited by law and can be subject of penalties. Replying to an e-mail is synonymous to granting conscious and voluntary consent to the processing of personal data provided.

According to art. 13 paragraphs 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection), I inform that:

 1. the administrator of your personal data is Aserto Sp. z o.o. sp. k. with its registered office in Jana Wiktora 7 street, 36-100 Kolbuszowa, Poland
 2. Your personal data will be processed in order to:
  take action at your request before placing orders
  later to execute orders
  based on art. 6 (1) (a) and (b) of the General Data Protection Regulation,
 3. The recipient of your personal data will be entities cooperating with the administrator of personal data within the scope of conducted activity based on relevant agreements,
 4. Your personal data will be kept for the period necessary to complete the actions taken at your request. In case of placing an order your personal data will be taken for 6 years, art. 6 paragraph 1 letter c and f GDPR, art. 74 paragraphs 1 and 2 of the Accounting Act (Journal of Laws 2018 item 395)
 5. You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer your data, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the legality of processing, which was made based on consent before it is withdrawn,
 6. You have the right to lodge a complaint to the supervisory body when you feel that the processing of personal data concerning you violates the provisions of the general regulation on the protection of personal data,
 7. Providing your personal data by you is a contractual requirement. You are obliged to provide them, and the consequence of not providing personal