Polityka prywatności platformy OPTIBA

 

Wiemy jak ważna jest ochrona danych osobowych dlatego stworzyliśmy dokument pn. „Polityka prywatności platformy OPTIBA”, w której opisaliśmy wszystko to, co jest dla Ciebie istotne, szczególnie kiedy korzystasz z naszej platformy internetowej optiba.pl. Wiedz, że realizujemy zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Jednak na początek zacznijmy od kilku definicji:

 

ADO - Administrator Danych Osobowych, czyli Aserto Sp. z o.o Sp. k.

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

optiba.pl – platforma internetowa należąca do Aserto Sp. z o.o. Sp. k., w ramach której świadczymy swoje usługi. Platforma internetowa umieszczona jest pod następującym adresem: https://optiba.pl/

 

cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze platformy optiba.pl

 

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Aserto Sp. z o.o. Sp. k.

 

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych jest Aserto Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Jana Wiktora 7, 36-100 Kolbuszowa.

 

Jak się możesz z nami skontaktować?

 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować i zadać nam pytanie możesz do nas zadzwonić pod numer +48 605 600 244 lub wypełnić formularz „Zapytaj o produkt” na platformie internetowej (http://optiba.pl). Pod tym adresem skontaktujesz się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: info@optiba.pl

 

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego

 

W związku z usługami jakie świadczymy za pomocą optiba.pl przetwarzamy Twoje dane w różnych celach. Możemy je przetwarzać także wtedy kiedy wchodzisz na naszą platformę. Poniżej wypisaliśmy wszystkie przypadki, kiedy przetwarzamy Twoje dane. Wskazaliśmy też zakres tych danych oraz podstawę prawną zgodną z przepisami RODO.

 

Twoje dane takie jak: imię i nazwisko, email, nr telefonu, nazwa firmy przetwarzamy w celu:

 

 1. marketingu własnych produktów i usług,

 2. przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

 

We wszystkich z wymienionych wyżej przypadków możemy przetwarzać Twoje dane ponieważ wyraziłeś na to zgodę.

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Profilowanie

 

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych, takich jak adres IP, do oceny niektórych Twoich cech. Jednak chcemy Cię zapewnić, iż nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzji względem Ciebie, a profilowanie realizujemy jedynie w celu dopasowania oferty marketingowej Aserto Sp. z o.o. Sp. k. oraz w celu tworzenia profili osobowościowych Klienta.

 

Komu udostępniamy Twoje dane i gdzie je przekazujemy

 

Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych: firmy IT, firmy księgowe, agencje marketingowe oraz innym niezależnym odbiorcom: partnerom handlowym.

 

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Nasi dostawcy mają siedziby głównie w Polsce, ale również na terenie Unii Europejskiej oraz na całym świecie. W związku z przekazaniem Twoich danych zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane

 

Twoje dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów będziemy przechowywać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinieneś cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

 

Jakie prawa Tobie przysługują

 

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 

 1. dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

   

  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

   

2. do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

 

3. do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawy do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

 4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z optiba.pl i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 

 1. ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

  1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 5 dni roboczych;

  2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

  3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

    

 2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;

 

 

 1. do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

   

 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.

 

 

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

 

Jak możesz domagać się realizacji przez nas swoich praw

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail info@optiba.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie taka osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.

 

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 5 dni na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

 

Dbamy o Twoje dane

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 

Pliki cookies

 

Na naszej platformie wykorzystujemy technologie, takie jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na platformie i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z nami powiązane oraz nasi Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zaznajomić Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii.

 

Czym są dane osobowe?

 

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku odwiedzania z naszej platformy takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, nr telefonu, nazwa firmy. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Partnerów na naszej platformie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

 

Podstawa i cel przetwarzania

 

Przetwarzanie danych osobowych obliguje do wykazania podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka typów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 

 1. Konieczność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli więc zawieramy z Tobą umowę o realizację poszczególnej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z optiba.pl w oparciu o treść regulaminu tej platformy), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

   

 2. Konieczność przetwarzania w celach wynikających z prawnie uargumentowanych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy sytuacji, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, udoskonalania naszych usług i dostosowywania ich do potrzeb i komfortu użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług.

   

 3. Twoja dobrowolna zgoda. Jest niezbędna zwłaszcza w sytuacji, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie (czyli Partnerzy, o których mowa poniżej) oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć sposobność przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest nieprzymuszone, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz także możliwość zawężenia zakresu lub zmiany zgody w każdym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są przedstawione poniżej.

 

Twoje dane, w ramach naszych usług, będą przetwarzane jedynie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w momencie udzielenia zgody do chwili jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku potrzeby danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uargumentowany interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

Przekazywanie danych

 

Twoje dane będą przetwarzać Aserto Sp. z o.o. Sp. k. oraz Partnerzy Aserto Sp. z o.o. Sp. k., jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie daje podstaw prawnych odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a wyłącznie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Aserto Sp. z o.o. Sp. k. lub jego Partnera. Przekazywanie danych ma miejsce najczęściej w momencie współpracy z podwykonawcą (np. agencją marketingową) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też skierowane do organów publicznych, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiedni postulat, jednakże nigdy w innym przypadku.

 

Cookies

 

Na naszej platformie internetowej używane są technologie, takie jak pliki cookies, local storage i inne zbliżone mające na celu zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszej platformie. W taki sam sposób technologię tę wykorzystują również nasi Partnerzy. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.). Przeglądarka wysyła te dane do serwera przy każdym wejściu na platformę z urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różnorakie strony w Internecie.

 

Google Analytics i Google AdWords

 

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies” w celu umożliwienia przeanalizowania przez platformę źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający

korzystają z niego.

 

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies” w celu umożliwienia przez platformę oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

 

W obu przypadkach Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług powiązanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

 

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Zgoda

 

Akceptacja plików cookies jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zebranych w związku z odwiedzeniem przez Ciebie naszego serwisu, w tym ich przetwarzania w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Aserto Sp. z o.o. Sp. k. oraz Partnerów. Możesz to uczynić, klikając w przycisk „Akceptuję”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje dotyczące udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją w zupełności, postępując zgodnie z naszą polityką prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania w celach marketingowych innych niż własne cele Aserto Sp. z o.o. Sp. k. i Partnerów. Informujemy równocześnie, że Aserto Sp. z o.o. Sp. k. i Partnerzy w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzać będą Twoje dane we własnych celach marketingowych opisanych szczegółowo powyżej w oparciu o ich prawnie uzasadniony interes, jako administratora.